МОНОГРАФІЯ "АРХІТЕКТУРА І ЕКОЛОГІЯ". Каталог індивідуальних заміських будинків підвищеної комфортності. Львів - 1988 р.

                         АРХІТЕКТУРА  І  ЕКОЛОГІЯ                                                                                

                                                ВІД   АВТОРА

 

Архітектура і екологія.      Співвідношення  цих  двох понять, у  всій  багатогранності

Іх практичного пристосування  в сучасному світі, складають для спеціалістів  працю-

ючих  в цих галузях  людської  діяльності (теоріі  і практики) найбільш актуальну про-

блему  від правильності вирішення  якоі  багато в чому залежить рівень розвитку на-

шого суспільства в майбутньому.

  Архітектура жилих районів індивідуальноі  забудови і іх екологія- це, мабуть, най-

більш  хвороблива частина проблеми на якій би мені хотілось зупинитися в цій пе-

редмові, представляючи нову серію індивідуальних  садибних будинків «Органічна

архітектура».

 

  Існувавша до недавнього часу і, на жаль, продовжуюча існувати на даний час неза-

довільна державна політика в галузі формування малоповерхової індивідуальноі са-

дибноі забудови сучасних населених пунктів, привела до виникнення на Украіні

десятків тисяч сірих, маловиразних, хаотично забудованих, незатишних жилих новобудов.

 Причин cтворення такої містобудівельної ситуаціі в Украіні багато:

-вони криються в відсутності важелів, забезпечуючих дію законів «Про землю» і про

«Власність на землю».

-слабій популяризаціі в середовищі індивідуальних забудівників інформаціі про пере-

дові  досягнення в архітектурі сучасного закордонного садибного житла.

-відході більшої частини найкращих архітектурних кадрів в більш престижну  сферу

проектування міського середовища

-непотрібному перенасиченні законодавства нормативними документами, розроблени-

ми в різний час, які часто без необхідного на то наукового і соціального обґрунтування

ставлять проектантів в неоправданно жорсткі рамки.

 

 Крім того, офіційне декларування державою своїх намірів про максимальну економію

в сфері виробництва будівельних матеріалів в умовах централізованого планування

житлового будівництва  привела до необхідності масового використання  дешевих

уніфікованих  і стандартизованих конструкцій мінімальноі кількості типорозмірів і

низькоі якості.

  В результаті такого підходу виникло антигуманне, абстраговане від природно-кліма-

тичних, соціально-побутових, культурно-національних  умов  пристосування 

жиле середовище.

  Для цього відємного феномену  навіть знайшлась спеціальна назва-

«осередок  життедіяльності»,в якому за мільйонами квадратних метрів жилої площі,

зданої в експлуатацію з недоробками до черговоі святковоі дати, майже повністю зникло

обличчя конкретної людини з іі  індивідуальними рисами і потребами.

  Поруч  з хворобливими соціальними питаннями, виниклими в суспільстві у зв’язку  з

тотальною типізацією  проектного процесу і централізацією будівельноі індустріі житла

не меншу занепокоєність  викликають  екологічні  проблеми, які вразили більшість на-

селених міст Украіни.

В величезному букеті зловісних екологічних пухлин у всій своїй страхітливій «величі»

накривший благодатний грунт безгосподарності  і  некомпетентності, визначне місце

належить Чорнобильській катастрофі.

  Але оскільки ця екологічна проблема стоіть окремо над всіма  іншими екологічними  

проблемами  Украіни ( бездумною вирубкою і вивозом за кордон деревини карпатських

  лісів, розбудовою територій заповідних територій) і не пов’язана  безпосередньо

 з містобудівною практикою формування екологічно чистих зон з розташованими  на них

житловими районами індивідуальноі садибної забудови,то зачіпати іі зараз не має змісту.

  Має зміст відмітити інше.Порушення в соціальній гармоніі  планувальних інфраструктур

 українських міст за рахунок  надмірної концентраціі  підприємств, включених  в  їх

межі веде до забруднень повітряного і водного середовища, загибелі рослин, хвороб

людей.

  Шлях до виправлення екологічних помилок пролягає через децентралізацію

промислового  виробництва, оптимальний режим праці якогого-безвідходні технологіі.

   В цьому напрямку корисно нагадати ідею створення міст-супутників малоповерхової

забудови навколо великих міських агломерацій,  яка має широке розповсюдження  в

містобудівельній практиці за кордоном.

  Включені в природнє оточення, ці містечка і житлові райони  забезпечують своїм жи-

телям розумне співвідношення ефективних умов праці в сучасних виробничих і бізнесових

  центрах великих міських утворень, розташованих  в доступній відстані від  житла,

розташованого в приміській  місцевості.

  В даний час починається формування подібних житлових районів, однак регламенто-

вані органами землевпорядкування розміри присадибних ділянок площею 0,06-0,12га

ні в екологічному, ні в господарському, ні в естетико-функціональному  плані не в змо-

зі забезпечити повноцінне використання таких малих ділянок для формування повно-

цінного жилого простору.

  З професійноі точки зору практично неможливо знайти комфортне для забудови рі-

шення  ділянки шириною в 15-20м. Достатньо сказати,що вікна сусідніх будинків часто

опиняються одне від другого на відстані 4-5м, а бажання  деяких забудовників вести

розвинуте підсобне господарство перетворює всю примикаючу до будинку присадибну

ділянку в суцільний тваринницький двір.

  Прикладом подібноі  містобудівельноі політики стали  більшість районів  сучасноі

садибної забудови у всіх куточках Украіни

  Сучасна  тенденція  до  різкого скорочення державного фінансування житлового бу-

дівництва з однієї сторони і шокова інфляція, яка зробила більшу частину населення -

банкрутами - заставляють підприємців  шукати можливостей  для прискореного вкла-

дання капіталу в будівництво індивідуального житла в різних формах кооперативної

власності.

  Це приводить до того,що щорічно додатково сотні тисяч квадратних метрів  жилої

площі вводяться в експлуатацію завдяки залученню фізичної праці і грошових надход-

жень з сторони індивідуальних забудовників.  Подібний розвиток форм капітального

будівництва держава повинна була би беззаперечно підтримувати шляхом виділення

нових земельних ділянок і різних форм фінансової підтримки. На жаль цього не від-

бувається.

  Одночас треба відмітити,що деякі зміни з’явилися  в типологіі проектування. Серіі

типових проектів садибного житла де основними показниками були регламентовані,

ще з хрущовських часів  максимальні житлова  і загальна  площа будинку,розробле-

ні спеціалістами зональних інститутів типового проектування і бюро районних і обласних

управлінь архітектури відійшли в минуле. Палітра індивідуальних проектів збіль-

шилася розробками під конкретного замовника,з врахуванням його ментальності,  смаків

і побажань.  Професійною стала і прив’язка повторно використаних проектів  на кожній

конкретній ділянці проектування. Питання інсоляціі приміщень, іх функціонального

зонування, розробки різних типів фундаментів відповідно до конкретного рельєфу і грунту,

знання місцевої будівельної бази, містобудівельних норм і правил відійшли до компетенціі 

архітекторів-професіоналів і звільнили забудовників від непосильного тягару прийняття некомпетентних рішень. 

  Стає очевидним невідповідність типового проектування до сучасних процесів соці-

ального оновлення, піднявших вимоги людини до жилого середовища на новий більш

високий рівень.                                                                                                                                     

В цих умовах актуальними стають питання врахування в проекті:                                           

  -національних традицій і побутових особливостей конкретноі групи замовників і навіть

окремоі сімі;

  -підвищення виразності зовнішнього вигляду будинку,включно до понять «мода» і

«престиж»;

 -пристосування  житла до природно-кліматичних умов зовнішнього середовища  

 Повноцінне рішення перерахованих вище питань можна вирішити тільки на основі

індивідуального підходу до кожного архітектурного об’єкту. 

  Саме тому сьогодні в більш широких масштабах ніж  коли-небудь раніше розповсюджується 

тенденція  будівництва  жилих будинків садибного типу по індивідуальним проектам.

  Садибне житло побудоване по індивідуальним проектам має практично необмежені 

властивості використання  прогресивних традицій світової архітектури, представлених

в різних архітектурних стилях і школах, а саме:

- будинок-машина для життя -Ле Корбюзьє (Швейцарія,Франція)

- органічний будинок  Франка- Ллойда Райта (США)

- будинок омитий простором - Філіпа Джонсона (США)

- скляний будинок  -Людвіга Мис Ван дер Роє (Німеччина, США)

А також в передових досягненнях сучасноі архітектурноі  і інженерноі думки вибудова-

них в концепціях «будинок на виріст»,-гнучко адаптований до змін в складі сімі;

 -«сонячний будинок» -використовуючий сонце як джерело енергозабезпечення;

 -«біобудинок»-діючий по замкнутому циклу виробництва продуктів харчування і ути-

лізаціі відходів.

    В даному каталозі увазі індивідуальних забудовників і архітекторів,які займаються

проектуванням житла представлена серія індивідуальних жилих будинків садибного

типу підвищеноі комфортності.

  Особливостями,що відрізняють дані  жилі будинкі серіі від типових - є:

-блочно-модульний характер конструктивних рішень більшості будинків серіі,нада-

ючий можливість забудовнику змінювати об’ємно-просторову структуру будинку

відповідно змін в чисельності складу сім’і шляхом додавання  функціональних

блоків-кубиків (Схематично,конкретика об’ємно-планувальної структури кожного

жилого будинку представлена графічно у вигляді просторовоі моделі – одіоми.

 -безпосереднє включення в структуру будинку скляного об’єму «зимового саду»,який

має екореабілітаційне призначення за рахунок включення в склад будинку приміщень

бані (мокрої чи сухої пари) контрастного басейну, і відповідних приміщень для відпо-

чинку і виконуючий роль теплового «буфера» і «акумулятора» сонячноі енергії.

 -органічний взаємозв’язок жилих приміщень будинку з природнім оточенням через

середовище«перетікаючого» культурного ландшафту,створеного людиною в "зимово-

му" саду і за рахунок детального аналізу місцевих природних особливостей.

 - відтворення умов для високого комфорту проживання, відповідаючого рівню

міжнародних  стандартів.

   Технічна документація на представлені в каталозі проекти жилих будинків  розробле-

на в повному об’ємі необхідному для будівництва.

  Вся необхідна інформація по складу технічноі документаціі і питанням іі придбання у

розробника ПК «ГРАЖДА»  надана у відривному талоні в кінці каталога.

  Багатьма людьми багато разів було сказано,що при всі інших рівних  умовах  життя,

якими ми користуємся завдяки досягненням цивілізаціі – найбільш щасливою є та

людина, яка живе в найбільш тісній,найбільш повній гармоніі з природнім оточенням.

  Я бажаю ВАМ щастя!

  Робіть свій вибір!

 

 

Резюмуючи вищеозначене хочу сказати,що на даний момент однією з форм створення

осередку житлової індивідуальноі малоповерхової забудови,яка в нашій краіні є

експериментом - є форма першого в СРСР акціонерного товариства індивідуальних

забудовників, що створена  при Львівському  ВО «Конвеєр».

  Цей  квартал запроектований в с.Бірки Яворівського району Львівськоі області для

працівників  ВО «Конвеєр»,що мають бажання викупити акціі для ведення будівництва

свого приватного  житла.

 Розроблена під цей проект серія будинків під назвою «Органічна архітектура» вибудо-

вана на принципі блок-модульноі структури основних  функціональних  груп кожного з

будинків серіі і збирається по принципу «Лего» в варіантах від 3-и кімнатної до 6-ти

кімнатноі квартири в будинку.

  Для  створення  дійової форми  комплексного проектування, будівництва і ведення

авторського нагляду за будівництвом при ВО «Конвеєр»в 1988р. вперше на Украіні був

створений проектний кооператив «ГРАЖДА»

 

 

                                       Автор серіі    арх. МАРЧЕНКО  ВІКТОР

                                                             Лауреат Державноі преміі Украіни ім.Т.Г.Шевченка

 

 

                                                      Львів -1988р.


Віктор Марченко